Om Arbetsgruppen AMBU

Arbetsgruppen AMBU som består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner, verkar i detta ärende i syfte att värna om EU-rätten och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS. Sen ca1år tillbaka "brinner" vi för denna uppgift då vi redan från början insåg att det skulle vara till hjälp för utsatta människor som har rehabiliteringsbehov. Vi som personer i arbetsgruppen är ej av intresse utan det är sakfrågorna som står i centrum för vårt intresse för att hjälpa utsatta människor att få vård enligt EU-rätten!

Bert Magnusson är ordförande i Nackskadeförbundet, Assar Fager har ideellt arbetat inom HSO och dess handikapp politik över 10 års tid, Ulf Bittner är f.d. egenföretagare och numera förtidspensionerad .

Pressansvariga är:
Bert Magnusson
Telefon       0281-300 59
Mobiltelefon 070-266 01 58
E-post        bert.magnusson@nackskadeforbundet.se

Ulf Bittner
Telefon       0661-502 06
Mobiltelefon 070-357 46 59
E-post        voulf56@gmail.com

Cell Phone on Lanzarote 2010-12-10 t.o.m. 2011-05-01 0034-681182300

SKYPE nr voulf56


___________________________________________________________

2012-01-03
GRÄNSÖVERSKRIDANDE VÅRD INOM EU/EES - EU RÄTTIGHETEN TILL FRI RÖRLIGHET
Du kan läsa mera om specifikt om gränsöverskridande vård inom EU/EES och där då utifrån problematiken inom område utifrån EU-rättigheten till fri rörlighet. Denna EU-rättighet som har generellt och systematiskt underlåtits övertid i Sverige, och underlåts ännu i Sverige. De parter som är bakomliggande till denna underlåtelse(förhindran av EU-rättighet) är Sveriges Regering, Sveriges Riksdag(bägge parter är informerade men agerar icke för att värna rättssäkerheten för svenska unionsmedborgare), myndigheten Försäkringskassan, Landstingen och vissa Förvaltningsdomstolar, kan icke ställas utom all rimlig tvivel till dess motsatsen är bevisad.
Läs mera via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Ulf Bittners
telefonsamtal med HFD justitieråd Helena Jäderblom 2011-12-29.mp3
COPYRIGHT 2011 © Ulf Bittner

Läs mera via denna länk
Skattetjänstemännens tjänstemanna ansvar .pdf

___________________________________________________________

2011-12-31
Denna dag har till Högsta förvaltningsdomstolen(HFD) inskickats skrivelse med begäran om rättsligt bindanda svar/beslut från domstolschefen Mats Melin utifrån vad som försiggår bevisligen inom HFD.

Bl.a. kan du i skrivelsen läsa följande, citat;
Bl.a. följande frågeställningar, citat(MM= Mats Melin, HFD = Högsta förvaltningsdomstolen);
1. MM har via e-post den 30 december 2011 19:50 blivit informerad om att brottsmisstankar icke kan ställas utom all rimlig tvivel av anställda inom HFD. Hur kommer nu MM att agera i egenskap av högst ansvarig chef inom HFD?
2. Är det berättigat utifrån punkten 1 att Statens Ansvarsnämnd får en anmälan från HFD.
3. Om svaret på fråga 2 är nej, när är det då berättigat att anmälan görs till Statens Ansvarsnämnd? Då utifrån följande, citat;

Slut citat.
Läs hela skrivelsen via denna länk eueeshealthcare.mpbloggar.se

2011-04-25
Sveriges Regering - "Stora Stygga Vargen"?

Denna dag publicerad som pressmeddelande via MyNewsdesk och där det avslöjas hur Försäkringskassan icke tillämpar EU-rättspraxis i sina beslut vid gränsöverskridande vård. Sveriges Regering är skyldiga att värna om rättsäkerheten för svenska unionsmedborgare då detta sker generellt att svenska unionsmedborgare diskrimineras utifrån att de är av svensk nationalitet! Är Sveriges Regering att likna vid "Stora Stygga Vargen" eller kommer det att agera kraftfullt för att värna svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES?
Läs mer ...

2011-04-24
Skrivelse/inlaga till Förvaltningsrätten i Härnösand med begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen och därtill begäran om inhibition av Försäkringskassans beslut utifrån att Försäkringskassan bl.a. icke tillämpar EU-rättspraxis vid prövning av gränsöverskridande vård ärenden inom EU/EES.

Försäkringskassan har valt vägen att via bl.a. svensk lag om allmän försäkring och statligt tandvårdsstöd avslå ansökningar om gränsöverskridande vård/ ersättning i beslut.

Dessutom därtill motiverar beslut bl.a. utifrån t.ex. 883/2004 vilket är helt underställd EU-rättspraxis som är den högsta form av EU-lag, strider helt mot gällande EU-rättspraxis! Det kan nämnas att Försäkringskassan i och med detta förfarandet förmodligen är den myndighet i Sverige som bedriver mest EU-olaglig verksamhet i Sverige.

Vi ser med spänning fram emot att få del av domstolens beslut i dessa inhibitions och förhandsavgörande av EU-domstolen begäran. Frågan är bl.a. till EU-domstolen om Försäkringskassan är skyldig att tillämpa EU-rättspraxis och i sina beslut motivera utifrån denna och därtill då utifrån Rättighetsstadgan artikel 41 motivera sina beslut. Rättighetsstadgan som via Lissabonsfördraget drevs igenom och blev juridiskt bindande 2009-12-01 just av Sverige, som då var ordförandeland, men icke levt upp till vad man själva drev igenom utan tvärtom visar på hur en stat/ett medlemsland påvisar "rättsröta" av icke tidigare skådat slag!

Att jämföra med vad som hänt i Grekland, som är ett mycket sorgligt fall för den drabbade, och den rättsröta som figurerat i media en tid nyligt, där t.o.m. justitieministern nu har engagerat sig i, går icke att göras då detta handlar generellt om att alla svenska unionsmedborgares EU-rättigheter diskrimineras och kränks generellt av myndigheten Försäkringskassan och därigenom av staten Sverige pga. av att vi är svenska unionsmedborgare! Kommer ansvariga ministrar engagera sig i denna bevisade generella kränkning av alla svenska unionsmedborgare här i Sverige är en bra fråga?

Läs hela inlagan om 24 sidor via denna länk och sprid gärna informationen vidare... Begär inhibition20110424.pdf

2011-04-20
Sveriges Regering - Beatrice Ask värnar du om svenska unionsmedborgares EU-rätt?

Denna minister har agerat för svensk medborgares räkning utifrån "rättsröta" i det grekiska rättssystemet. Kommer justitieminister Beatrice Ask agera för att värna om svenska unionsmedborgarna Helen, Inger, Berit m.fl. som bevisligen, till EU-kommissionen, råkat ut för "rättsröta" i Sverige! Vilken trovärdighet har denne minister om justitieministern Beatrice Ask icke agerar?
Läs mer via denna länk: www.mynewsdesk.com

2011-04-19
Pressmeddelande via MyNewsdesk om Sveriges Regering - om hur rättsäkerheten icke fungerar i Sverige!

Det visar sig att svensk förvaltningsdomstol icke handlägger rättsäkert, sakligt och opartiskt utifrån att man i sakfråga rubricerar mål(handläggningen har då påbörjats) utifrån bl.a. svensk lagstiftning i ärenden som berör gränsöverskridande vård inom EU/EES. Priset för dessa fadäser tar uppenbart en förvaltningsdomstol som även anser att detta överhuvudtaget icke är deras bord via följande sak rubricering "Väckt fråga som inte ankommer på allmän förvaltningsdomstol!"
Läs pressmeddelandet via denna länk: www.mynewsdesk.com

2011-04-19
Via MyNewsdesk har denna dag publicerats pressmeddelande enligt följande;
Sveriges Regering - Rättstrygghet?
Har svenska unionsmedborgare rättstrygghet i staten Sverige? Hur bevakar, kritiskt granskar, svensk riksmedia detta? Är det en viktig fråga sett ur allmänhetens perspektiv? Kommer svensk riksmedia alls att kritiskt granska vad EU-kommissionen har fått på sitt bord av bevis via anmälan från arbetsgruppen AMBU i anmälan mot staten Sverige av datum 2009-05-27?

Läs pressmeddelandet via denna länk: www.mynewsdesk.com

2011-04-18
Press meddelande via MYNewsdesk:

Sveriges Regering - rättsäker handläggning inom Försäkringskassan och förvaltningsdomstolar? EU-kommissionen klagör i skrivelse av 2011-04-08 allvaret i granskningen mot staten Sverige. Rättsäkerhet i en demokrati är av vikt för svenska unionsmedborgare utifrån deras svenska medborgarskap i Sverige. EU-kommissionen understryker i kommunicering av 2011-04-08 "att kommissionen kommer att överväga att vidta lämpliga åtgärder och eventuellt inleda ett formellt överträdelseförfarande mot Sverige"! Är svensk riksmedia benägen att värna svenska unionsmedborgares rättsäkerhet? Läs mera via denna länk Läs mer ...

2011-04-16
Sveriges Riksdag blir ytterligare informerade denna dag om hur rättsäkerheten icke fungerar i svensk förvaltningsdomstol anno år 2011 utifrån svenska unionsmedborgares EU-rättigheter kränks/diskrimineras generellt vid gränsöverskridande vård måls handläggning i domstol. Tyvärr sitter dessa ledamöter som är folkvalda hittills "med armarna i kors" och leker uppenbart leken "En Svensk Tiger" bevisligen utifrån att ingen av dessa folkvalda ännu har agerat eller reagerat utifrån dessa kränkningar/diskrimineringar av svenska unionsmedborgares EU-rättigheter generellt av staten Sverige! Begår dessa brott, trolöshet mot huvudman(generellt alla svenska unionsmedborgares EU-rättigheter)?

Läs mer ...

2011-04-16
Via MyNewsdesk har denna dag pressmeddelande gått ut enligt följande;
Sveriges Regering - var går gränsen för rättsosäkerhet gentemot svenska unionsmedborgare i Sverige?

Läs via denna länk
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/pressrelease/view/sveriges-regering-var-gaar-graensen-foer-raettsosaekerhet-gentemot-svenska-unionsmedborgare-i-sverige-618211

2011-04-13
På CNN iReport är nu publicerat om hur det förhåller sig i Sverige med rättsäkerheten för svenska unionsmedborgare utifrån EU-rättigheter på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES, som underlåts dessa svenska unionsmedborgare av staten Sverige pga. deras svenska nationalitet!

Diskriminering, på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS, av svenska unionsmedborgare EU-rättigheter sker generellt utifrån att dessa underlåts sina EU-rättigheter av Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar med Sveriges Regerings och Sveriges Riksdags vetskap och därtill uppenbart goda minne, vilket innebär att dessa är medskyldiga till denna diskriminering av svenska unionsmedborgares EU-rättigheter! Således konstateras att brott begås mot svenska unionsmedborgare där Sveriges Regering och Sveriges Riksdag är ytterst ansvariga för att detta får fortgå!

Läs via denna länk: http://ireport.cnn.com/docs/DOC-590205

2011-04-13
Arbetsgruppen AMBU avslöjar Sveriges Regering - Sverige har ingen nationell lagstiftning som reglerar den gränsöverskridande vården!

Läs vad som denna dag publicerats via MyNewsdesk om hur staten Sverige diskriminerar svenska unionsmedborgares EU-rättigheter generellt och därtill att Sveriges Regering och Sveriges Riksdag "sitter med armarna i kors" och är mycket medvetna om detta men värnar icke svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och därmed värnar dessa icke rättsäkerheten för svenska unionsmedborgare i Sverige!

Press meddelandet via denna länk
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/pressrelease/view/sveriges-regering-sverige-har-ingen-nationell-lagstiftning-som-reglerar-den-graensoeverskridande-vaarden-615826

Nyhetsmeddelandet via denna länk
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/news/view/sveriges-regering-sverige-har-ingen-nationell-lagstiftning-som-reglerar-den-graensoeverskridande-vaarden-20755

2011-04-11
Sveriges Regering - deras trovärdighet och tar de sitt ansvar?

Sveriges Regering/Sveriges riksdag är mycket medvetna om att de diskriminerar svenska unionsmedborgares EU-rättigheter till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES. Vissa förvaltningsdomstolar gör som myndigheten Försäkringskassan har egen uppfattning om. I handläggning vid svensk förvaltningsdomstol rubriceras sakfrågan utifrån vad Försäkringskassan har uppfattning om vilket icke är opartiskt och saklig handläggning av domstol utifrån gällande EU-rättspraxis! Press och nyhetsmeddelande har denna dag publicerats via MyNewsdesk enligt följande;

Pressmeddelande via denna länk;
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/pressrelease/view/sveriges-regering-deras-trovaerdighet-och-tar-de-sitt-ansvar-614028

Nyhetsmeddelande via denna länk;
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/news/view/sveriges-regering-deras-trovaerdighet-och-tar-de-sitt-ansvar-20572

2011-04-01
Denna dag har via MyNewsdesk publicerats dels som Pressmeddelande och dels som Nyhet det du nu får del av och själv kan läsa via dessa länkar nedan. Frågan är om journalister och media lever efter andra världskrigets paroll i Sverige, "En Svensk Tiger"? Eller kommer journalisterna och media kritiskt granska makten utifrån vad de nu alla, precis som du, får del av sanningen som förmodligen är mycket besvärande för Sveriges Regering, Sveriges riksdag och socialutskottets ordförande Kenneth Johansson. Läs själv och skriv gärna debatt inlägg på Newsmill och hoppas på att de inte refuserar debatten, det du nu får läsa tog Newsmill inte in, vems väg går Newsmill egentligen med att förtiga sanningen i debatten?

Pressmeddelandet via denna länk
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/pressrelease/view/vilken-trovaerdighet-har-socialutskottets-ordfoerande-kenneth-johansson-och-oevriga-politiker-i-sveriges-riksdag-609125

Nyhets meddelande via denna länk
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/ns-sensus/news/view/vilken-trovaerdighet-har-socialutskottets-ordfoerande-kenneth-johansson-och-oevriga-politiker-i-sveriges-riksdag-20086

2011-03-28
Försäkringskassans ledning börjar förmodligen inse att det stundar allvar utifrån att de förmodligen nu är medvetna om att de tvingas via domstol att svara på frågor som icke besvarats utifrån EU-rättigheter via Rättighetsstadgan artikel 41!

Ulf Bittner 20110328 Försäkringskassan.pdf

2011-03-23
Arbetsgruppen AMBU kompletterar till Högsta förvaltningsdomstolen(tidigare Regeringsrätten) i rättsprövning då Sveriges Regering vägrat, via delegering till Socialdepartementets och deras så kallade "ickesvar", besvara frågeställning utifrån svenska unionsmedborgares EU-rättigheter som därtill svenska unionsmedborgare står i beroendeställning till att Sveriges Regering besvarar utifrån att svenska unionsmedborgare skall kunna få åtnjuta samma unionsmedborgare rättsliga EU-rättigheter som övriga inom EU. Sveriges Regering via Socialdepartementet har i sitt handlande påvisat att man diskriminerar svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och nu har Högsta förvaltningsdomstolen via EU-rättspraxis att skydda svenska unionsmedborgares EU-rättigheter. Dvs. till att få frågeställningar besvarade utifrån att svenska unionsmedborgare generellt står i beroendeställning till Sveriges Regerings svar på frågeställningar av datum 2010-11-19 för att kunna åtnjuta fullständig rättsäkerhet vid prövning av ärenden dels inom Försäkringskassan och dels i förvaltningsdomstol till EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård.

Ulf Bittner komplettering till Högsta förvaltningsdomstolen.doc 2011 03 23.doc

2011-03-22
Försäkringskassan, gd-staben och gd Adriana Lender, har vid många tillfällen glidit undan att besvara frågeställningar som de är skyldiga till att besvara utifrån förvaltningslagen och Rättighetsstadgan! Gd Adriana Lender är uppenbarligt en "missbrukare av sin makt" (vägrat besvara skrivelse återigen) och förmodligen är dennes dagar som "missbrukare av makt" i egenskap av gd snart över! Utifrån vad som nu påvisas utifrån att Försäkringskassans viktigaste uppgift är att värna om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård inom EU/EES men generellt bedriver verksamhet som visar på motsatsen!

Förvaltningsdomstolen får nu avgöra om Adriana Lender utifrån EU-lag och svensk lag(Sverige är ett EU-land, det skall Adriana Lender numera vara införstådd med!) avgöra om gd för Försäkringskassan "missbrukar sin makt" utifrån vad du som läsare delges!
Läs mera.>>>

Bilaga 1. Frågor till Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender 2011 03 13 .pdf

2011-03-21
Sveriges Regering och Socialdepartementet avkrävs beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen med laga stöd. Socialdepartementet har följt samma linje som Sveriges Regering hade från början, vägrade att besvara skrivelsen och efter påtryckningar delegerade till Socialdepartementet att besvara skrivelsen till Sveriges Regering, Socialdepartementet avkrävs besked/beslut om när de skall besvara denna skrivelse men svarar med ett så kallat "icke svar" och därav ställs nu "lagens långa arm" på prov utifrån att svenska unionsmedborgare icke är rättslösa i staten Sverige!

Bilagor.

Beslut avkrävs av Socialdepartementet.doc 20110311.doc

Arbetsgruppen AMBU skrivelse till Sveriges Regering Socialdepatementet och komplettring till EU kommissionen20101119.doc

Ulf Bittner överklagar beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.doc 2011 03 21.doc

S20093520FS.PDF

2011-03-16
Arbetsgruppen AMBU avslöjar!


Justitiedepartementet får nu avgörande frågeställningar utifrån den rättosäkerhet som uppenbarligen råder i Sverige utifrån ärenden som berör gränsöverskridandevård m.m.! Kommer ansvariga att ställas till svars inför domstol? Uppenbarligt är att mycket kraftiga brottsmisstankar mot Sveriges Regering m.fl. finns och det är nu Justitiedepartementet som har bollen!
Läs mera.>>>

2011-03-14
Denna skrivelse är att betrakta som komplettering till anmälan mot staten Sverige(2009-05-27)

Huvudskrivelse om 11 sidor bifogas som bifogad fil, EUROPEAN COMMISSIO1.doc komplettering 20110311.doc

2011-03-14
Huvudskrivelse om 22 sidor bifogas som bifogad fil, Till alla EU kommissionärer 2011 03 14 från arbetsgruppen AMBU.doc

Bilagor till denna skrivelse(som bifogas som bifogad fil);

Bilaga 1. Skrivelse till Sveriges Regering av datum 2010-11-19(fortfarande obesvarad och ca 4 månader har gått)

Bilaga 2. Skrivelse till Sveriges riksdag och konstitutionsutskottet av datum 2011-03-06

Bilaga 3. 2011-03-14, Sista komplettering av anmälan mot staten Sverige till EU-kommissionen, Geraldine Fages, från arbetsgruppen AMBU.

2011-03-03
Sveriges Regering ställs inför trovärdighets och rättsäkerhetsfrågor utifrån att Denna dag är publicerat på DN Debatt, bifogas under denna skrivelse, debatt artikel från minister Ulf Kristoffersson, ”Jag litar på Försäkringskassans medarbetare”( Publicerad 2011-03-02 18:16, se sidan 10-11 i denna skrivelse och även http://www.dn.se/debatt/jag-litar-pa-forsakringskassans-medarbetare ).

Rättsäkerhetsfrågor och trovärdighets frågor doc

2011-02-28
Arbetsgruppen AMBU publicerar via CNN iReport

När kommer Sveriges rikdags ledamöter reagera? Nu även på CNN iReport, dvs. det kan läsas av hela världen;

When will the Swedish parliament take their responsibilities?
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-563279

2011-02-13
Om hur Rättsäkert staten Sverige är

EU-olaglig kartell avslöjas där Sveriges Regering är huvudman tillsammans med myndigheten Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar
Läs mer >>>

2011-02-12
Kan Julian Assange räkna med att bli rättsäkert rannsakad i staten Sverige utifrån vad arbetsgruppen AMBU fått inblick i och avslöjat om icke existerande rättsäkerhet i Sverige utifrån de avslöjande som arbetsgruppen AMBU bevisligen gjort ?

Arbetsgruppen AMBU delger världen via CNN iReport om hur avsaknaden av rättsäkerhet är för svenska EU-medborgare utifrån att svenska EU-medborgare bevisligen underlåts sin EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES!

Läs mer... Via denna länk: http://ireport.cnn.com/docs/DOC-554319

2011-02-10
Skrivelse till Socialdepartementet

Denna dag avslöjas sanningar till Socialdepartementet utifrån bevis som förmodligen sätter många i en mindre trevlig situation utifrån att rättsäkerheten inom staten Sverige uppenbart av arbetsgruppen AMBU avslöjats icke existerar vid gränsöverskridande vård

Läs mer >>>

Brev till Sveriges Riksdagsledamöter

2011-01-30
Skrivelsen skickas via e-post till alla riksdagsledamöter.

Rättssäkerhetsproblem påvisas till Sveriges Riksdag 2011 01 30.doc

Brev till Sveriges Regering

Statsminister Fredrik Reinfeldt &
Rättschef Christina Weihe
08-405 48 49

E-post christina.weihe@primeminister.ministry.se

Stockholm

Kopia för kännedom:
Assar Fager, en av tre i arbetsgruppen AMBU
Bert Magnusson, ordf. Nackskadeförbundet och en av tre i arbetsgruppen AMBU
Bo Sonnsjö vice ordf. Nackskadeförbundet
Pierre Schellenkens, EU-kommissionens chef för Sverige representationen
Geraldine Fages, EU-kommissionen, Bryssel

2011-01-26
Denna skrivelse skall registreras i laga ordning av registrator, dnr emotses med vändande e-post till voulf56@gmail.com som bekräftelse på att Sveriges Regering, Rättschef Christina Weihe, statsrådsberedningen, emottagit denna skrivelse.

Bilaga 1, som bifogas som bifogad fil, om 7 sidor, skrivelse till Sveriges Regering av datum 2011-01-26

Bilaga 2, som bifogas som bifogad fil, Rättighetsstadgan juridiskt bindande 2009-12-01

Bilaga 3, som bifogas som bifogad fil, grundskrivelsen från arbetsgruppen AMBU till Sveriges Regering av datum 2010-11-19, den som fortfarande är obesvarad av Sveriges Regering.

All kommunicering i ärendet skall ske via e-post till Ulf Bittner, voulf56@gmail.com och brevledes till Assar Fager, Brattvall 10, 922 67 Tavelsjö

För arbetsgruppen AMBU

Ulf Bittner

2011-01-18
Arbetsgruppen AMBU avslöjar!

Denna prop., Sveriges Regeringens proposition 2007/08: XX, visserligen bordlagd men påvisar att Sveriges Regering och riksdag har kunskapen om gällande EU-rättspraxis på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES. Dock agerar Sveriges regering tvärtemot och förhindrar den fria rörligheten för svenska vårdkonsumenter som vill nyttja gränsöverskridande vård!

Det som påvisas i och med denna prop.(som bordlades) är att Sveriges Regering och riksdag m.fl. mycket väl känner till hur det skall förhålla sig utifrån kända EU-rättspraxis som staten Sverige är skyldiga att tillämpa. Varför håller Sveriges Regering och riksdag myndigheten Försäkringskassan m.fl. om ryggen när de har alla fakta ”på bordet”?

Du kan själv se i arbetsgruppen AMBU:s yttrande över staten Sveriges svar till EU-kommissionen att staten Sverige verkligen gör allt för att värna om myndigheten Försäkringskassan m.fl., dvs. ”mörka” att de är skyldiga till att förhindra den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES för svenska EU-medborgare. Varför värnar Sveriges Regering och riksdag icke om svenska medborgares EU-rättigheter som uppenbarligen uppsåtligen underlåts av svenska staten!

Propositionen (från 070925) delges i sin helhet via hänvisning till Sveriges Riksdags prop. 2007/08:XX som du kan läsa i sin helhet via bifogad pdf. Prop070925.pdf

2010-11-22
Debatt sajten Newsmill redaktionen nekar debatt artikel och får nu möjligheten att i öppet brev bemöta varför utifrån. Är sak frågan problemet?
Är framförandet problemet? Eller vad är problemet?
Newsmill fick denna möjlighet fram till 17:00 2010-11-22 men inget svar kom och då valde vi vägen via Öppet Brev/pressmeddelande för att få svar av Newsmill.
Läs hela Öppna Brevet pressmeddelandet via denna länk…
www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease

2010-11-04
Uppenbart är att Statsrådsberedning, Rättschefens kansli, Jenny Forkman, inte är påläst! Finansdepartementet är icke rätt instans då det gäller frågan ” Ministerstyre förbjudet i Sverige” enligt information av denna dag från departementsrådet Tomas Pålsson på Finansdepartementet. Rätt instans är grundlagsenheten på Justitiedepartementet som är tillskrivna enligt skrivelse du kan läsa här.
Se bifogad fil. Ministerstyre20101104.doc

2010-11-01
Statsminister Fredrik Reinfeldt får avgörandet om rättsäkerheten skall garanteras utifrån att ministrar icke vill avsätta tid utifrån skrivelse från Socialdepartementets Maria Nilsson svarsskrivelse av denna dag.
Se bifogad fil.
AMBU skrivelse till statsminister Reinfeldt Sveriges Regering 20101101 och AMBU komplettering av 20101020

2010-10-18
Skrivelse till Justitiedepartementet/Domstolsverket och EU-kommissionen(komplettering av arbetsgruppen AMBU anmälan mot staten Sverige) som påvisar att vissa domstolar icke följer vad Rättighetsstadgan ger vid handen!
Se bifogad fil Justitiedepartementet sida 1 av 4 m.fl.

2010-10-15
Skrivelse till EU-kommissionär Michel Barnier från arbetsgruppen AMBU av Ulf Bittner.” Med våra ögon sett har bevisligen EU tidigare drabbats av korruptions skandal och det kan i dagens läget ej uteslutas att vänskapkorruption föreligger hanteringen/handläggningen av vår anmälan mot staten Sverige!”
Se bifogad fil EU-kommissionär Michel Barnier 2011015

2010-10-15
Arbetsgruppen AMBU har yttrat sig till EU-kommissionen utifrån Sveriges Regering har 2010-09-30 dnr S2010/3209/HS till EU-kommissionen angivit svar på följdfrågor från 17 augusti 2010 avseende Sveriges tillämpning av artikel 56 i EUF-fördraget.(KOM: s ref nr 932/10 MARK)
Se bifogad fil av 20101015 AMBU yttrande över Sveriges svar till EUROPEAN COMMISSION

2010-10-06
Ytterligare komplettering från arbetsgruppen AMBU anmälan mot staten Sverige att betraktas som bevis till EU-kommissionen.
Se bifogad fil AMBU ytterligare komplettering från arbetsgruppen AMBU anmälan mot staten Sverige att betraktas som bevis 20101006

2010-09-27
Komplettering till pågående överträdelseärende/anmälan av datum 2009-05-27, arbetsgruppen AMBU och enligt nedanstående dnr.

Angående bevis för att staten Sverige/svenska myndigheten Försäkringskassan ljuger inom området gränsöverskridandevård.
Se bifogad fil AMBU Komplettering till EUROPEAN COMMISSION 20100927