Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
EU-rätt

Enskildas rätt till skadestånd

EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU

Medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa och följa unionsrätten. Om ett land bryter mot EU-rätten har enskilda som drabbas rätt att få skadestånd.

Medlemsstaternas skyldigheter
Medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa och följa unionsrätten. Enligt EU-domstolen innebär denna skyldighet att medlemsstaterna måste se till att de rättigheter som privatpersoner och företag har enligt unionsrätten skyddas på ett effektivt sätt.

När en medlemsstat bryter mot EU-rätten kan den under vissa förutsättningar därför vara skyldig att betala skadestånd. Exempel på brott mot EU-rätten kan vara att en medlemsstat:
- inte införlivar ett direktiv i tid
- införlivar ett direktiv på ett felaktigt sätt eller
- fattar ett beslut som strider mot rättigheter som följer av fördraget.

Med medlemsstat menas inte bara regeringen utan alla delar av det allmänna såsom myndigheter, kommuner och landsting.

Vad krävs för att staten ska bli skyldig att betala skadestånd
Enligt EU-domstolen ska följande tre förutsättningar vara uppfyllda för att staten ska kunna bli skadeståndsskyldig.
1) Den regel som överträtts ska vara avsedd att skapa rättigheter för den enskilde.
2) Överträdelsen ska vara tillräckligt allvarlig.
3) Det ska finnas ett direkt orsakssammanhang mellan överträdelsen och skadan.

Vart vänder man sig?
Om man anser att den svenska staten brutit mot EU:s regler på ett sätt som enligt EU-domstolens praxis medför skyldighet att betala skadestånd, har man två alternativ. Antingen stämmer man staten i tingsrätten eller så begär man skadestånd direkt från Justitiekanslern (JK). Skickar man sin begäran till JK blir det ingen rättegång utan JK bedömer själv om skadeståndsanspråket är befogat. Det går inte att överklaga JK:s beslut. Att man vänt sig direkt till JK hindrar dock inte att man, om man är missnöjd med JK:s beslut, som ett andra steg stämmer staten i tingsrätten. Vid tingsrättsförhandlingarna kommer JK att föra statens talan.

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1326
Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler
SOU 1997:194
Regeringskansliets rättsdatabaser
Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Rättighetsstadgan

Rättspraxis
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010