Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20070101-20071231

Nuvarande styrelse:
Bert Magnusson, Roger Andersson, Britt Gisselberg,
Marie-Louise Galvéus, Anette Svedlind, Devi Lönnerstrand.

Suppleanter:
Christina Brandt och Björg Kastner.

Ändring av styrelse:
Lars-Erik Graaf har under året avgått från styrelsen.


070125: Möte med SBU Nina Rhenquist och Måns Rosén tillsammans med Dr Bengt Johansson och Dr Gunilla Bring. Bengt Johansson redogjorde för de mjukdelsskador som kan uppstå vid whiplashvåld och som kan leda till instabilitet C0-C3, samt visade en operationsfilm av en patient med instabilitet. Diskussion kring studie där SBU framhöll att den högsta evidensen utgörs av en randomiserad dubbelblindstudie , men att detta blir svårt att genomföra vid svår nackskada. Vi framhöll vikten av diagnostik som även Nina Rhenquist ansåg vara det viktigaste att genomföra i det första steget. Dr Eckhard Volles funktionella MR av halsryggraden måste man visa är reproducerbar om denna skall användas i Sverige.

070222: Nackskadeförbundet och Dr Bengt Johansson informerar representanter från socialutskottet bla. Barbro Westerholm om skador vid whiplashvåld och den svåra situation de skadade har idag i Sverige.

070306: Vi besökte Neurokirurgiska kliniken i Lund tillsammans med Dr Bengt Johansson och träffade verksamhetschef Hans Säveland samt Dr Leif Anderberg. De ansåg att det grundläggande problemet är diagnostiken av skadorna i halsryggraden efter whiplashvåld och att svensk radiologi i nuläget inte kan diagnosticera dessa. De ansåg att radiologerna fokuserar mest på förekomst av diskbråck och att instabilitet ofta förbises som orsak till smärtan,och den är lättare att påvisa i nedre halsryggraden. Instabilitet i övre halsryggraden är svårt att diagnosticera och vanlig provokationsrtg kan vara normal trots skada. De godtar inte funktionell MR utförd av Dr Volle eller Dr Mikkonen som underlag för operation av instabilitet. Kliniken önskar delta i utvecklingen av diagnostik och behandling av skador i övre halsryggraden efter whiplashvåld om de skulle få detta uppdrag av regeringen.

070313: Nackskadeförbundet uppvaktade Civilutskottet tillsammans med Oberoende Försäkringskollegiet representerat av advokat Nils-Evert Andersson och Dr Bengt Johansson. Vi framförde den oacceptabla situation en skadad befinner sig i om den önskar få sin situation bedömd av domstol i en civilrättslig process mot ett försäkringsbolag. Vi påpekade att sedan den statliga rättshjälpen togs bort 1997 har inte rättskyddet i hemförsäkringen ökat utan kvarstår på ca 120 000 kr, vilket oftast endast täcker kostnader i första instans om den skadade skulle förlora. Vi fick intrycket av att utskottet tog till sig budskapet och såg allvarligt på rådande förhållande.

070321: Dr Bengt Johansson håller i samarbete med Nackskadeförbundet en föreläsning om mjukdelsskador C0-C3 på Läkarsällskapet som var välbesökt. Han gick igenom symtom, diagnostik och behandling.

070403: Oberoende försäkringsmedicinska kollegiet Dr Bengt Johansson, Nils-Evert Andersson, och Tomas Alsbro samt Britt Gisselberg från Nackskadeförbundet uppvaktar Justitiedepartementet. Vi träffar statssekreterare Magnus G Graner samt dennes sekreterare Agneta Bäcklund och en sakkunnig tjänsteman. Vi framhåller den svåra ekonomiska situation som kan uppstå för skadade vid eventuell tvist med försäkrningsbolag. Stassekreteraren förstår situationen och meddelar att ett samarbete behövs i denna fråga mellan Civil- Socialförsäkrings- och Justitiedepartementen, och att ett sådant redan har inletts. Justitiedepartementet skall lämna synpunkter då man vid vårat möte ytterligare får klarhet i den svaga rättsliga situation skadade befinner sig i vid tvist såsom förhållandena är idag.

070427: Information om skadan och de nackskadades situation i sjukvården idag lämnas av Nackskadeförbundet tillsammans med Dr Bo Sonnensjö,själv nackskadad, till statssekreterare vid Socialdepartementet Karin Johansson.

070505: årsmöte hålls i Örebro.

070531: Möte på Arvika sjukhus Verkstaden med Dr Tomas Wallmander, sköterskor, läkare, sjukgymnaster, skadade och i Tyskland opererade patienter samt Bert Magnusson från Nack- skadeförbundet. Bert visade en film gjord av Dr Montazem i samarbete med Ullevåls sjukhus i Oslo som visar hur man på en avliden människa skär av alarligamenten och vilken instabilitet som då uppstår. Diskussion kring symtom, diagnostik och behandling.

070619: Besök hos Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Dr Bengt Johansson som redogjorde för skador som kan uppstå vid whiplashvåld och visade en operationsfilm av patient med grav instabilitet i övre halsryggraden. Britt Gisselberg och Anette Svedlind redogjorde för sina erfarenheter av svensk sjukvård, och visade en sammanställning av 28 st telefonintervjuade skadade som opererats för instabilitet C0-C3 hos Dr Abbas Montazem. Dessa blev förbättrade av operationen.

071005: Besök på Försäkringskassans huvudkontor. Närvarande var Bert Magnusson, Dr Tomas Wallmander, Dr Björn Hammarskjöld, Försäkrings- & skadekonsulten Per-Ingvar Jönsson och från Försäkringskassan Siwert Gårdestig, Magdalena Brach och försäkringsöverläkare Jan Weibring. Vi visade operationsfilm av grav instabilitet i övre halsryggraden. Sedan följde diskussion kring vad whiplashkommisionen kom fram till, och vi poängterade att senare tids forskning kring whiplashvåld och skador i halsryggraden inte diskuterades av kommisionen. Dr Hammarskjöld redogjorde för 15 patienter som brevledes blivit avstängda från FK utan att deras arbetsförmåga dessförrinnan blivit bedömd med de nya ss-linjerna som enda motivering. Han överlämnade dessa till Magdalena Brach på FK:s juristavdelning för utredning. Dr Hammarskjöld anser att detta är diskriminering och psykisk misshandel av sjuka personer. Tomas Wallmander berättade om en ung kvinna som haft en förlamning i en arm under 2 år utan att ha fått någon hjälp av svensk sjukvård och som vid utredning visat sig ha en instabilitet i övre halsryggraden som förklaring till sin armpares. Bert Magnusson och Per-Ingvar Jönsson ifrågasätter att svårt sjuka skadade människor skall vara de som driver sin sak framåt för bättre vård av sig själva och gruppen som helhet. Detta ansåg alla representanter från Försäkringskassan vara helt riktigt.

071106: Informationsmöte på Socialstyrelsen för handikapporganisationerna Nackskade- förbundet, WHF, Pisksnärten, Whiplashstiftelsen, Triggerpunkten, och Whiplashgruppen. Sylvia Myrsell på Socialstyrelsen och Anders Norlund på SBU informerade om urvalskriterier och bedömning av jävsituation inför valet av de kliniker som skall tilldelas pengar av regeringen ( 3 milj kr). På eftermiddagen träffade vi Bo Lindblom och Jan Larsson som är ansvariga för de nya sjukskrivningsreglerna och gav våra synpunkter på att man vid 6v skall omvärdera diagnosen och att man i riktlinjerna anger psykosociala svårigheter som en stark orsak till varför man ej blir arbetsför efter dessa veckor. Jorma Styf är den som utarbetat de nya riktlinjerna för ortopediska diagnoser. Han har fått stark kritik av trafikforskare för sin "debattskrift" ,som beställdes av Försäkringskassan i Västra Götaland. Hans tillsättning för detta uppdrag var på förfrågan av Socialstyrelsen till den Ortopediska föreningen, men man tycker idag att detta kanske var mindre lämpligt då han har fått mycket kritik för sina åsikter vad gäller skador efter whiplashvåld. Han anser att skadan är utläkt efter ca 6v enligt den "traumatiska principen" och är man därefter arbetsoförmögen skall man omvärdera diagnosen. Vi anser att detta är en mycket olycklig skrivning eftersom man ej tar hänsyn till de instabilitets-och smärtproblem som kan uppstå till följd av skadan. Bo Lindblom och Jan Larsson menar att man inte skall se omvärderingen av diagnosen efter 6v som att man skall överge denna utan mera som att det finns ett behov för fortsatt utredning. Vi anser att nuvarande skrivning är missledande och man lovar att ta detta i beaktande.Tomas Wallmander meddelar att han har erfarenhet av att de nya ss-reglerna uppfattas av en del allmänläkare som att diagnosen ej är aktuell efter 6v. Operationsfilmen som visar instabilitet i övre halsryggraden visas för Bo Lindblom och Jan Larsson.

071119: Besök hos socialförsäkringsminister Christina Husmark för diskussion kring rehabilitering av nackskadade. Närvarande var även Tomas Alsbro samt RTP Kerstin Ödhman och Pelle Kölhed.

071207: Möte med teleradiolog i Skåne som bedömer flera patienters funktionella MR gjorda av Dr Volle och kan se olika skador på dessa us.Bedömningen överensstämmer väl med Dr Volles egen när vi efteråt tittar på denna. Vi träffar även Dr Hans Säveland och Dr Leif Anderberg för diskussion kring ansökningarna. Alice Reitz från föreningen Nakkesleng i Oslo deltog i båda mötena, och vi diskuterade även vikten av ett nordiskt samarbete.


Vid protokollet


Britt Gisselberg
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010