Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Äldre domar

<<< Tillbaka till Domar >>>

___________________________________________________________

1. Regeringsrättens dom Stockholm den 14 juni 2010
Saken: Ersättning för närståendevård


2. Regeringsrättens dom Stockholm den 14 juni 2010
Saken: Ersättning för närståendevård


___________________________________________________________

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

SAKEN
Trafikskadeersättning

HOVRÄTTENS DOMSLUT 2010-02-25
Hovrätten fastställer tingsrättens dom! >>>
___________________________________________________________

SAKEN
Försäkringsersättning.

HOVRÄTTENS DOMSLUT 2010-01-13
1. Med ändring av tingsrättens domslut, förpliktar horätten länsförsäkringar sak att betala en livränta tills hon fyller 56 år
Dom i Svea hovrätt, Stockholm.>>>

___________________________________________________________

SAKEN
Trafikskadeersättning.

HOVRÄTTENS DOMSLUT 2009-12-11
1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.
2. Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag förpliktas att ersätta motpartens rättegångskostnader i hovrätten med 209 140 kr, varav
130 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på 209 140 kr enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

Dom i Svea hovrätt, Stockholm.>>>

Länsförsäkringar har beslutat att inte överklaga domen.

___________________________________________________________

Dom i Stockholms Tingsrätt 2009-02-20>>>

Dom i Högsta Domstolen 2009-03-17>>>

Överklagande av Försäkringskassans beslut om ersättning för vård i ett annat EU/EES-land

Dom i Länsrätten 2009-02-27>>>

___________________________________________________________

Ny viktig dom i Högsta Domstolen 2008-12-30>>>

___________________________________________________________

Dom 2008-10-03 angående ekonomisk ersättning av Länsförsäkringar Sak till Johansson Som vid 16 års ålder blev skadad i en trafikolycka.>>>

___________________________________________________________

DOM I KAMMARRÄTTEN 2006-11-22
SAKEN: Livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

___________________________________________________________

Efter tolv år - rätt till ersättning efter en bilkollision

Ulrica Eriksson från Stocksbo i Färila har vunnit en tvist mot staten som ger henne full rätt till ersättning efter en trafikolycka för 12 år sen i tjänsten. En 102 sidor lång dom visar att hon på alla punkter har rätt till ersättning. Läs och hör det hela på Sveriges Radio www.sr.se
___________________________________________________________

VIKTIG DOM I HUDIKSVALLS TINGSRÄTT

Tingsrättens domslut 2008-06-03
Tingsrätten fastställer att staten är ersättningsskyldig enligt 8 och 15 é trafikskadelagen (1975:1410) för de skador som xxxxxx åsamkades vid en trafikolycka den 26 juni 1996, d.v.s. att det finns orsakssamband mellan trafikolyckan och xxxxxxxxxxxxxx sjukdomsbesvär bestående av besvär från hals- och bröstrygg som orsakat intermittenta besvär i form av svår huvudvärk, illamående, kräkningar, yrsel, svimningsattacker, värk i benen och från ländryggen, kramper, känselbortfall, nedsatt kraft i armar och ben, ljud- och ljuskänslighet, ögon- och öronbesvär, tinnitus, trötthet samt minnes- och koncentrationssvårigheter.

Tingsrättens dom den 3 juni 2008 i mål T 1505-05.

___________________________________________________________

Dom 2008-03-31 angående resersättning vid operation inom EU>>

___________________________________________________________

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Regeringsrättens dom den 8 april 2008 i mål 7437-06.

Klagande: Försäkringskassan

Motpart: Kerstin Johansson

Saken: Sjukersättning

Yrkande:
Försäkringskassan yrkar att Regeringsrätten upphäver Kammarrättens dom

Regeringsrättens domslut:
Regeringsrätten avslår överklagandet.

Regeringsrättens dom den 8 april 2008 i mål 7437-06.

___________________________________________________________

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Jönköpings tingsrätts dom den 11 maj 2006 i mål T 2350-03.

Klagande: Anders Allansson.

Motpart: Länsförsäkringar Jönköping, ömsesidigt försäkringsbolag.

Saken: Fordran

Hovrättens domslut:
Med ändring av tingsrättens dom i huvudsaken fastställer hovrätten att den personskada som Anders Allansson drabbades av på grund av en misshandel den 19 juni 1992 har medfört en arbetsoförmåga om minst 50 procent, med följd att Länsförsäkringar Jönköping, ömsesidigt försäkringsbolag, är skyldigt att utge försäkringsersättning till honom.

Jönköpings tingsrätts dom den 11 maj 2006 i mål T 2350-03.

___________________________________________________________

Sjukpenninggrundande inkomst, arbete i Tyskland.

Kammarrätten i Stockholm har i dom 2007-05-07 i mål 2260-06 fastslagit att en kvinna som efter att ha flyttat hem till Sverige men innan sin föräldraledighet fortsatt att här utföra arbete för sin tyske arbetsgivare enligt 3 kap. 4 é socialförsäkringslagen och artikel 13.2 i förordning nr 1408/71 skall anses ha varit försäkrad i Sverige, och att hennes SGI skulle beräknas utifrån inkomsten från Tyskland. Det saknade enligt kammarrätten betydelse för målets utgång att arbetsinkomsten härrört från Tyskland och inte från Sverige.

___________________________________________________________

Saken: Handikappersättning enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag

Del av domskäl:
Varje landsting skall enligt 3 é hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget.

Vidare stadgas i 3 a é första stycket hälso- och sjukvårdslagen följande. När det finns flera behandlingsalternativ som står i överstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som hon eller han föredrar.

Domslut: Kammarrätten avslår Försäkringskassans överklagan.

Tidigare domslut i Länsrätten:
Länsrätten bifaller överklagandet och beviljar Ulf Selander handikappersättning med 65 procent av prisbasbeloppet från och med april 2005. Målet visas åter till försäkringskassan för erforderlig handläggning.

Handikappersättning, Kammarrätten i Enköping 2007-04-17

___________________________________________________________

Pisksnärtsskadad - inte psykiskt sjuk!

Det var inte psykiska problem som gjorde att Kinga Hawranek inte kunde jobba längre. Det var den nack- och huvudskada hon fick när hon råkade ut för en olycka. Nu, sju år senare, har hon vunnit mot försäkringskassan.

Läs artikeln i Borås tidning publicerad den 21 maj 2007

___________________________________________________________

Saken: Inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster - Ersättning för kostnader för behandling vid privata vårdinrättningar - Huruvida nekad ersättning är berättigad och proportionerlig.

I mål C-444/05:
Angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grekland) genom beslut av den 30 december 2004, som inkom till domstolen den 14 december 2005, i målet Aikaterini Stamatelaki mot NPDD Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (OAEE).

DOMSTOLEN (andra avdelningen) beslutar följande:
Artikel 49 EG utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, av den typ som är aktuell i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken ett nationellt socialt trygghetsorgan kan neka att utge ersättning för vårdkostnader i samband med behandling av dess försäkrade vid privata vårdinrättningar i en annan medlemsstat, såvida det inte gäller vård av barn under 14 år.

Domstolens domslut 2007-04-19

___________________________________________________________

Saken: Ersättning för närståendevård

Försäkringskassans överklagade domslut: Länsrätten beslutar att Viola Norells rätt till ersättning för närståendevård skal prövas utan hinder av att vården inte givits här i landet. Målet visas åter till Försäkringskassan för fortsatt handläggning.

Kammarrättens domslut: Kammarrätten avslår överklagandet.

Närstående dom, Kammarrätten i Sundsvall 2007-03-13

___________________________________________________________

Saken: Försäkringsersättning

Hovrättens domslut: 1. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

2. Hovrätten förpliktigar Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag att ersätta Lars-Åke Mannkvist för rättegångskostnader i Hovrätten...

Svea Hovrätt Stockholm dom 2007-03-06 på PDF

___________________________________________________________

Saken: Ersättning för kostnader för sjukvård i annat EU-land.

Kammarrättens bedömning: Av utredningen i målet framgår att kraniocervical fusion inte är en medicinskt vedertagen operationsmetod i Sverige vid pisksnärtskador.

Kammarrätten upphäver länsrättens dom och fastställer Försäkringskassans beslut den 24 november 2004.

Denna dom är överklagad till Regeringsrätten!

Kammarrätten i Sundsvall dom 2006-12-14 på PDF
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010