2010-09-04
Försäkringskassan sponsrar förre näringsministern Björn Rosengrens (S) svindlande näringslivsaffärer.
Bäste Erik Åsbrink!
Läs hela brevet >>>

___________________________________________________________

2010-09-03
Bryr sig Regeringsrätten och Högsta domstolen om EUdomstolens beslut?

Har inte Regeringsrätten (RR) och Högsta domstolen (HD) skyldighet att konsultera EUdomstolen, liksom alla övriga svenska domstolar.
Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-08-29
EN SANN BERÄTTELSE OM HUR FÖRSÄKRINGSINDUSTRIN MED HJÄLP AV ETT UTTRYCK SOM EN NEUROLOG OCH FÖRSÄKRINGSLÄKARE LYCKATS FÅ DOMSTOLAR ATT DÖMA TILL DESS FÖRDEL NÄR TRAFIKSKADEÄRENDEN SKALL AVGÖRAS.

Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-08-29
Standardsvar vid klagomål på Försäkringskassans nuvarande hantering av sjukskrivna.

Läs hela brevet >>>

___________________________________________________________

2010-08-29
Vad menas med objektivitet när försäkringsläkare gör bedömningar?

Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-08-22
Försäkringsläkare som
extraknäcker åt försäkringsindustrin
Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-08-22
Existerar Rättvisan för trafikskadade i rättsamhället Sverige?
”En fluga gör ingen sommar” skulle i denna redogörelse kunna översättas till ”En vinst för en trafikskadad mot sitt försäkringsbolag visar inte på att rättsläget blivit bättre för skadedrabbade i svenska domstolar”
Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-08-19
Skälig ersättning?
Staten har besämt att vid trafikolycka skall skälig ersättning utgå? Är ”Skälig ersättning” en klyscha utan innehåll när ersättning efter en trafikskada skall fastställas av försäkringsindustrins Trafikskadenämnd eller i domstol? Läs mer >>>
___________________________________________________________

PM! av Lars-Erik Graaf Ludvika 2010-08-13
Nackskadeförbundets ordförande Bert Magnusson, har kännedom om situationsbilden – och även det individuella skadefallet.

åratals väntan på ersättning
”Lars-Erik Graaf var 40 år, han hade nyligen startat egen firma och framtiden såg riktigt ljus ut. Plötsligt ändrades allt.”
Läs hela artikeln på Dalarnas Tidningar Publicerad: 2010-08-21 >>>
___________________________________________________________

2010-08-15
OBS LÄS DETTA! ”Ju fler kockar, desto sämre soppa” – hur rättsstaten Sveriges misslyckats i sin hantering av trafikskadade och hur svensk sjukvård misslyckats att fastställa deras skador.

___________________________________________________________

Rättsröta i Regeringsrätten

___________________________________________________________

2010-07-24
NY! Skrivelse till Socialministern Göran Hägglund och övriga regeringsledamöter!

Bäste Göran Hägglund och övriga regeringsledamöter!
åtskilliga, som efter Brännpunktsartikeln i Svenska Dagbladet den 1 juli 2010, läser det Du skrev har stora förhoppningar. Drabbade ser fram emot att inte bara Försäkringskassan (FK) snarast får nya regelverk. Nuvarande, vilka används av FK:s tjänstemän, från de med lägst rang till överdirektör Stig Orustfjord, måste radikalt förändras.>>>

___________________________________________________________

2010-06-30
Skrivelse till Ordföranden i Trafikskadenämnden.
Jag är väl medveten om att varken Försäkringsbolag eller Trafikskadenämnden (TSN) önskar att skadade tar direkt kontakt med TSN, men med hänsyn till att mitt ärende skall tas upp för andra gången och det uppenbarligen inte hanterats på ett korrekt sätt, tar jag mig ändå friheten att direkt till Dig i detta brev påtala väsentliga brister i TryggHansas (TH) handläggning.>>>

___________________________________________________________

Anmälan om brott till åklagare

2010-06-20
Ordförande för Nackskadeförbundet Bert Magnusson, tillika med en av tre i arbetsgruppen AMBU, tillsammans med Ulf Bittner, Nackskadeförbunds medlem och tillika med en av tre i arbetsgruppen AMBU, anmäler tillsammans myndigheten Försäkringskassans ledningsansvariga(de är ansvariga för vägledningar och infoblad tillika med information på hemsidan enligt vårt förmenande) till åklagare/polismyndigheten i Stockholm City. Försäkringskassans ledningsansvariga har övertid förhindrat svenska medborgare och Nackskadeförbunds medlemmar att få åtnjuta sina EU-rättigheter och därmed också förhindrat den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES därför anmäles dessa brott (som ej kan uteslutas förrän åklagare/polis gjort utredning) som rubriceras som grova uppsåtliga tjänstefel m.m. till åklagare/polis för utredning.
Läs mer i anmälan som du finner här nedan.

E-post till Stockholm – City åklagarkammare

___________________________________________________________

Varför är ej vidgade rehabiliteringsmöjligheter intressanta?

Vid EU-inträdet 1995 erhöll svensken, likt övriga europamedborgare, rätt till vård utomlands när det egna landet inte kunde leverera vård i tid och vård med samma effektiva verkan för patienten. …>>> Läs mer!

Arbetsgruppen AMBU
Assar Fager

___________________________________________________________

2010-05-14
Skrivelse till Socialstyrelsen mfl
När skall ministrarna agera, prestera och leverera rättsäkerhet och demokrati?

___________________________________________________________

Bästa vänner

Vi inom arbetsgruppen AMBU, där jag är en av 3, har ideellt kämpat hårt för att Sverige skall utvecklas inom vården, skriv på Vårdkonsumentupproret och stöd våra vårdskonsumenters EU-rättigheter som man uppenbart förhindrar inom Sverige att bli fullt ut kända och tillämpade.

Läs på insamlingen(följ länken) och sprid vidare inom dina nätverk

Tack för hjälpen och trevlig helg

Klicka på länken och skriv på, tack än en gång för din hjälp!

namninsamling.se ”VI ÄR NUMERA VåRDKONSUMENTER” >>>

___________________________________________________________

Brev till Sveriges Regering
”Demokrati och rättsäkerhet är Sverige känt för ute i övriga världen men det ni nu får del av är ännu inte känt ute i världen.”
2010-05-08

___________________________________________________________

Till alla Sveriges Riksdags ledamöter
Som folkvalda har ni ett stort ansvar, är du en ansvarstagande riksdagspolitiker om du förblir passiv utifrån den information du denna dager får?
2010-05-08

___________________________________________________________

Till Generaldirektören för Finansinspektionen

Hur hanterar regering, myndigheter och försäkringsbolag nackskadade?

Varje år skadas i trafikolyckor ett mycket stort antal personer i Sverige, av vilka tusentals varje år får så svåra skador, att de blir invalidiserade för resten av livet.

Många klarar aldrig att åter bli yrkesverksamma. Bidragande till detta är dels att svensk sjukvård inte kan diagnostisera skadorna, dels hur försäkringsbolag och Försäkringskassan hanterar drabbade enligt dåligt fungerande regelverk.

Klicka här!
Läs den abstrakta texten här (samanfattning) >>>
___________________________________________________________

Skrivelse, ”Öppet Brev” till Sjukhusläkarföreningens ordf. Marie Wedin
2010-04-27

___________________________________________________________

Följande skrivelse har gått till Socialstyrelsen och generaldirektören L E Holm
2010-04-20 Dnr 3.2-16082/2010

___________________________________________________________

2010-03-31 EU-kommissionen avser att granska staten Sverige utifrån arbetsgruppen AMBU:s anmälan

Ordf. Barroso, tillställde arbetsgruppen AMBU följande skrivelse 2010-03-31.

Bittner.pdf(399KB)

2010-04-16
Det har kommit arbetsgruppen AMBU och Nackskadeförbundet tillkänna att läkaren Einar Berg nu fått följande information i skrivelse från EU-kommissionen, ” Med anledning av dina och andra svenska medborgares skrivelser rörande samma eller närliggande problematik vill jag meddela att vi beslutat ta upp frågan för vidare utredning med de svenska myndigheterna.”

länk till pdf filen som Einar Berg fick från EU-kommissionen.

2010-04-10 Rätten till gränsöverskridande vård för att förhindra ”utanförskap” och leva upp till Rättighetsstadgan, artikel 35, Hälsoskydd, av staten Sverige i allmänhet och av Sveriges Regering i synnerhet

Är Demokrati och rättsäkerheten hotad?

Utifrån att staten Sverige mer eller mindre undanhåller medborgarna rätten till EU-rätten och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad, tills motsatsen är bevisad utifrån EG-domstolens rättspraxis, med att Sveriges Regering med Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund och Christina Husmark Persson påvisar sitt ställningstagande utifrån skrivelse som EU-kommissionen och Sveriges Regering fått del av 2010-04-10 från arbetsgruppen AMBU, Försäkringskassan grumlar rättskälla.

Försäkringskassan grumlar rättskälla sida 1 av 16 Rapport april 2010 angående hur EU-rätten undanhålles svenska medborgare..doc(94KB)

Denna skrivelse gick till Sveriges Regering och ovanstående ministrar som följebrev.

Sveriges Regering sid 1 av 3 2010 04 10 inklusive bilaga 16 sidor Försäkringskassan grumlar rättskälla.doc(33KB)

Till Sveriges riksdags ledamöter

Bästa riksdagsledamot
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter. I en demokrati får alla vara med och bestämma.” 2010-04-14
___________________________________________________________

Kära medlemmar i Nackskadeförbundet!

Nu är det dags att Ni förser Bert Magnusson med uppgifter om vilka medicinska rådgivare (försäkringsläkare) som motarbetat nackskadade med intyg eller i domstolar. Dessa uppgifter är av nöden för att alla drabbade framöver skall få chansen till en rättfärdig hantering och inte förlora rätten till ersättningar genom att obefogade påståenden från försäkringsbolagens sida fortsätter att vinna mot dem som är drabbade. Även uppgifter om hur Trafikskadenämnden hanterat drabbades ärenden är därvid av mycket stor betydelse.

Nackskadeförbundet behöver i det fall domstolsprocess pågår eller pågått uppgifter om var processen sker eller skett, samt datum och identitetsnummer på avgjorda ärenden.

Att bara vara medlem, men inte agera ger ingen möjlighet till att någon ändring kan ske. Kan man påvisa att det denna typ av hantering från försäkringskassan eller försäkringsbolagen kan innebära att staten tvingas att reagera mot nuvarande hantering!

Kan Nackskadeförbundet organisera alla dessa uppgifter så att vi får en statistik att visa upp så finns det möjligheter att påverka politiker och domstolsväsendet!

ÄR DET INTE DETTA, SOM MEDLEMMARNA ÖNSKAR SKALL SKE?

Ring gärna och diskutera Dina frågor när det gäller dessa saker!

Med vänlig hälsning
Bert Magnusson
Ordförande

Bo Sonnsjö
vice ordförande

___________________________________________________________

Utlåtande rörande EG-rättsliga regler! Länk>>>
___________________________________________________________

Var finns EU-rättsligt stöd för Vetenskap och beprövad erfarenhet?

Socialstyrelsen nyttjar fortfarande vetenskap och beprövad erfarenhet vid tillsyn trots att Sverige för 14 år sedan övergick till EU:s Vårdmarknad vid inträde i EU.

Rapport av Assar Fager Läs hela rapporten >>>

___________________________________________________________

En specialistvårdsremiss som skall ställas till Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

___________________________________________________________

För kännedom

Ett brev till och svar av Per Grane. Angående att Whiplashkommissionens slutsatser hindrar att nackskadade får rättvis behandling!

___________________________________________________________

RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR SJUKVÅRDSTJÄNSTER INOM EU/EES

Svensk fallstudie

Många medborgare inom EU som är i behov av vård känner inte till vilka möjligheter och rättigheter de har att få vård utomlands och få kostnaderna ersatta av sin egen socialförsäkring och de som gör det har svårt att bedöma sin rättsliga ställning i förväg när de beger sig utomlands.

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen HT 08 Examensarbete av Lina Stode på pdf.>>>

___________________________________________________________

EG-rätten går före svenska lagar.>>>

___________________________________________________________

OBS! LÄS DETTA! Snabba svar från EU-informationen.>>>

___________________________________________________________

Försäkringsläkare! Klipp ur filmen Sicko>>>

Uppmaning! Vid alla besök hos läkare. Fråga om denne har uppdrag hos Försäkringskassan eller försäkringsbolag. Har denne ett sådant uppdrag. Kräv en annan läkare. Det är din rätt!

___________________________________________________________

Gränsöverskridande vård

Europaparlamentets och rådets direktiv

För både vårdgivare och patienter torde läsningen vara omtumlande eftersom den gamla invanda svenska vårdmyndighetsmodellen ersättes med full valfrihet för patienten. Detta innebär att den svenske patienten får tillgång till vårdmetoder utifrån ett internationellt perspektiv. Därtill måste svenska vårdgivare/myndigheter informera patienten om denna möjlighet.

Rapport 3 av Fager, Bittner och Lans.

___________________________________________________________

Krönika Efter Tolv söndag 14 september 2008
Don Quixote på hästen Rosinante med medhjälparen Sancho Panza, ni vet dom som slogs mot väderkvarnar utan någon vidare framgång, har fått sina svenska motsvarigheter. Inte i romanform utan i verkligheten. Jag talar om tiotusentals nackskadade som inte får någon hjälp i det svenska sjukvårdssystemet, därför att den svenska sjukvården, försäkringskassan, försäkringsbolagen och domstolarna är sig själva nog. Utländsk kunskap och erfarenhet underkänns i Sverige, för kunskapen och erfarenheten finns inte här i landet. Den som då dristar sig att på egen hand söka hjälp utanför landets gränser, där kunskapen finns, får betala själv.

Läs mer! Lennart Broström för Efter Tolv i P4.
___________________________________________________________

Hur sakkunnigprocessen vid Socialstyrelsen kan se ut!
Sakkunnigprocess.pdf
___________________________________________________________

Nackskadeförbundets uppfattning:

Alla diskrimineringstendenser måste ur, FK:s och försäkringsbolagens oklara och/eller oskäliga regelverk. Problemet idag är att ytterst få ser helheten. Valfriheten måste vara nummer 1. Alla EU-medborgares lika värde, även i de komplicerade vårdfrågorna. Alla är, och bör inte vara experter – inom allting. EU måste kunna få gynnas av specialistvård- där den finns. Den vetenskapliga forskningen kan sedan fortsätta, i varje enskilt land – med nya erfarenheter, osv.. – precis som sker i andra branscher, t.ex. miljögifter, etc. – som sedan går till ”centrat” (Bryssel) s a s ”underifrån”. Den fria konkurrensen, måste få finnas i första rummet.

Nackskadeförbundets uppfattning: PDF. fil

___________________________________________________________

OBS! LÄS DETTA! Ofentlig handling….

___________________________________________________________

De 15 etiska reglerna
Grundläggande principer för skadebehandling

Så här skall försäkringsbolaget agera – i Din skada!>>
___________________________________________________________

Läs detta från göran hägglund han erkänner ju våra OP utomlands !>>
___________________________________________________________

Vetenskap och beprövad erfarenhet får underkänt

Bakgrund: Regeringsrätten avkunnande 3 domar 30 januari 2004. Domarna gav svenska medborgare rätt att åka utomlands för att få sjukvård och tandvård utifrån EU-rätten.

Domarna sände en stötvård genom det vårdbyråkratiska Sverige. Makten över den sjuke och den sjukes vård rubbades.

Läs mer i detta PDF dokument>>

Rätt till vård i EU/EES-land
___________________________________________________________

Förslaget till direktiv om patienters rättigheter vid gränsöverskridande vård är planerat att presenteras av EU-kommissionen den 2 juli. Dokumentet kommer strax därefter att vara tillgängliga på kommissionens hemsida – http://ec.europa.eu/
___________________________________________________________

Ut ur dimman En bok av Ulla Bergholm

Klicka på bilden får du information hur du beställer boken Ut ur dimman av Ulla Bergholm.
___________________________________________________________

www.anopic.com i spanien.>> i samarbete med nackskadeförbundet.se kontakt via nackskadeförbundet.