2011-06-28
Bryr sig inte Göran Hägglund, Fredrik Reinfeldt, Håkan Juholt, Ylva Johansson Margot Wallström eller Anders Knape (SKL) om att Helena, Armineh, Carin och många andra inte får den vård de behöver?
Läs mera >>>

___________________________________________________________

2011-06-28
Utan medicinsk kunskap avgörs trafikoffers öde i Sverige!

Nackskadeförbundet har påtalat att betydande brister föreligger i rättsäkerhet när domstolar saknar tillgång till egen oberoende expertis när trafikskademål skall avgöras. Läs mera >>>

___________________________________________________________

2011-06-26
Oberoende? I vilken situation är en sakkunnig oberoende?

”Jag är specialist i anatomi och neurologi, docent och fungerar också som verksamhetschef för en mottagning för nackskadade (whiplashpatienter) vid sjukhuset NN. Istället för att vara på sjukhusets mottagningen sitter jag hemma vid mitt skrivbord och gör bedömningen. Försäkringsbolaget har skickat patientens handlingar per post. Så jag träffar aldrig denne försäkringskund.” Läs mera >>>

___________________________________________________________

2011-06-23
”Försäkringskassan gjorde fel när patienter nekades ersättning för att behandlingsmetoden inte fanns i hemlandstinget.” Läs mera i tidningen Sjukhusläkaren.se >>>

___________________________________________________________

2011-06-23
Nackskadeförbundet har till Sveriges domstolar ställt två frågor med anledning av att när till synes samma utgångsförutsättningar föreligger kommer domstolar att i de flesta fallen döma till fördel för Försäkringskassan alt försäkringsbolagen, medan det i ett mindertal fall sker till den skadedrabbades fördel. Läs mera.>>>

___________________________________________________________

2011-06-6
Rättshaveri, rättshaverist och möjlighet att få en rättsäker handläggning av skador, vilka uppstått i samband med en trafikolycka.

Läs mera.>>>

___________________________________________________________

2011-05-22
Shamanens sång om en oundviklig människa

En bok av Jan Lidbeck
Det pågår ett krig mellan läkare, de sjuka och Försäkringskassan. Det hårdnande samhällsklimatet erbjuder ensidiga tolkningar av komplexa medicinska verkligheter. Offren i detta krig är de sjuka, läkare och vår tro på ett humant samhälle.
Läs mera.>>>

Recensioner.>>>

___________________________________________________________

2011-05-22
Vilken hjälp har skadade och sjuka av Försäkringskassans och Försäkringsförbundets (numera Svensk Försäkring) välbetalda försäkringsläkare.
Läs mera.>>>

___________________________________________________________

2011-04-24
Skrivelse/inlaga till Förvaltningsrätten i Härnösand med begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen och därtill begäran om inhibition av Försäkringskassans beslut utifrån att Försäkringskassan bl.a. icke tillämpar EU-rättspraxis vid prövning av gränsöverskridande vård ärenden inom EU/EES.

Försäkringskassan har valt vägen att via bl.a. svensk lag om allmän försäkring och statligt tandvårdsstöd avslå ansökningar om gränsöverskridande vård/ ersättning i beslut.

Dessutom därtill motiverar beslut bl.a. utifrån t.ex. 883/2004 vilket är helt underställd EU-rättspraxis som är den högsta form av EU-lag, strider helt mot gällande EU-rättspraxis! Det kan nämnas att Försäkringskassan i och med detta förfarandet förmodligen är den myndighet i Sverige som bedriver mest EU-olaglig verksamhet i Sverige.

Vi ser med spänning fram emot att få del av domstolens beslut i dessa inhibitions och förhandsavgörande av EU-domstolen begäran. Frågan är bl.a. till EU-domstolen om Försäkringskassan är skyldig att tillämpa EU-rättspraxis och i sina beslut motivera utifrån denna och därtill då utifrån Rättighetsstadgan artikel 41 motivera sina beslut. Rättighetsstadgan som via Lissabonsfördraget drevs igenom och blev juridiskt bindande 2009-12-01 just av Sverige, som då var ordförandeland, men icke levt upp till vad man själva drev igenom utan tvärtom visar på hur en stat/ett medlemsland påvisar ”rättsröta” av icke tidigare skådat slag!

Att jämföra med vad som hänt i Grekland, som är ett mycket sorgligt fall för den drabbade, och den rättsröta som figurerat i media en tid nyligt, där t.o.m. justitieministern nu har engagerat sig i, går icke att göras då detta handlar generellt om att alla svenska unionsmedborgares EU-rättigheter diskrimineras och kränks generellt av myndigheten Försäkringskassan och därigenom av staten Sverige pga. av att vi är svenska unionsmedborgare! Kommer ansvariga ministrar engagera sig i denna bevisade generella kränkning av alla svenska unionsmedborgare här i Sverige är en bra fråga?

Läs hela inlagan om 24 sidor via denna länk och sprid gärna informationen vidare… Begär inhibition20110424.pdf

___________________________________________________________

2011-04-23
Bevis för nacksmärta

För första gången någonsin har forskare vid Akademiska sjukhuset och PET-centrum i Uppsala lyckats påvisa att patienter med kroniska nacksmärtor efter pisksnärtskador har mätbara förändringar i de smärtande områdena i nacken.

Läs mera.>>>

___________________________________________________________

2011-04-23
Vad en socialförsäkringsminister borde känna till om varför sjukvård och Försäkringskassan inte fungerar.

Läs mera.>>>

___________________________________________________________

2011-03-30
Trafikskadenämndens bedömning – en partsinlaga åt försäkringsbolag.
Läs mera.>>>

___________________________________________________________

2011-03-26
Hur trovärdiga är Försäkringskassans och försäkringsindustrins medicinska rådgivare?
Läs mera.>>>

___________________________________________________________

2011-03-20
PåMINNELSE till FÖRSÄKRINGSKASSANs generaldirektör Adriana Lender. NACKSKADEFÖRBUNDET har ännu inte erhållit alla försäkringsläkarnas meritförteckningar, som tidigare utlovats.
Läs mera.>>>

___________________________________________________________

2011-03-16
Arbetsgruppen AMBU avslöjar!

Justitiedepartementet får nu avgörande frågeställningar utifrån den rättosäkerhet som uppenbarligen råder i Sverige utifrån ärenden som berör gränsöverskridandevård m.m.! Kommer ansvariga att ställas till svars inför domstol? Uppenbarligt är att mycket kraftiga brottsmisstankar mot Sveriges Regering m.fl. finns och det är nu Justitiedepartementet som har bollen!
Läs mera.>>>

___________________________________________________________

2011-03-04
Brev till Jorma Styf och Klas Berlin!

Som Försäkringskassans representanter presenterade Ni bägge en syn på nackskador (whiplash) på Läkarstämman i Göteborg i höstas, som vi med sådana skador inte upplever är en sann bild av verkligheten.

Därför tycker vi i Nackskadeförbundet att Ni kommer till mötet, för att lyssna och därefter debattera ämnet. Läs mer >>>

___________________________________________________________

2011-03-04
”Du har angivit typiska besvär, men vi hittar inga tecken på skada…”

Det hjälper inte att den drabbades alla besvär började i samband med en trafikolycka, där tillknycklade bilplåtar och splitter av alla de slag ligger utspridda på vägbanan, eller efter att en ambulans har kommit in med någon som har varit med om en arbetsplatsolycka. Läs mer >>>

___________________________________________________________

Helena stelopererades i Teheran

2011-03-06 ARVIKA
Helena Persson fick 150 000 kronor av en anonym givare för att steloperera sin nacke i Iran. Tre månader efter operationen har hon fortfarande ont, men är på fötterna igen och optimistisk inför framtiden.

___________________________________________________________

2011-03-04
Trafikförsäkringen, ett avtal som skall gälla mellan två parter.

Avtalet skall gälla både för skador på bil och personer. Om detta rådde inget tvivel när Nackskadeförbundet den 24 februari 2011 besökte Finansinspektionen
Läs mer >>>

___________________________________________________________

2011-02-13
Om hur Rättsäkert staten Sverige är

EU-olaglig kartell avslöjas där Sveriges Regering är huvudman tillsammans med myndigheten Försäkringskassan och vissa förvaltningsdomstolar
Läs mer >>> under AMBU!

Under rubriken AMBU kan Du läsa intressanta skrivelser till Socialdepartementet, Konstitutionsutskottet, Riksdagsledamöterna. Kritik av Regeringen framförs för att frågor gällande medborgarnas rättigheter enligt EU inte besvaras utan läggs till handlingarna.

Våra översåtar bryr sig inte om hur illa skadedrabbade personer blir hanterade när myndigheterna bryter mot de regler som gäller enligt EG-domstolen. Tänk om Du själv blev drabbad!

Läs och reagera!

___________________________________________________________

2011-02-08
Brev till Konstitutionsutskottet

Från: Thomas Ek
Ärende: ”Anmälan om att finansdepartementet, staten, regeringen och dennes allianspartier genom finansminister Anders Borgs försorg, till gagn för finansdepartementet, Anders Borgs politiska parti och dennes allianspartier och Anders Borg själv gjort sig skyldig till svindleri.” Läs mer >>>

___________________________________________________________

2011-02-06
ÄR TRAFIKSKADENÄMNDEN VÄRD NAMNET IDAG?

”Trafikskadenämnden är sammansatt av jurister (ordförande och vice ordförande), lekmanna- representanter från olika fackliga organisationer och företrädare för försäkringsbolagen. Ordförande eller vice ordförandes medverkan gör att många luras att tro att det är rättvisa bedömningar. Trafikskadenämnden är enligt vår uppfattning ett organ för försäkringsbolagen och ej för de skadade. ” Läs mer >>>

___________________________________________________________

2011-02-06
Brev från Jan Samzelius
”I USA ligger nog insikterna om whiplash skador ca 10 till 20 år före Sverige. Lenas kirurg, Noel Goldthwaite, har gjort steloperationer och dylikt i över 20 år.” Läs mer >>>

___________________________________________________________

2011-01-17
Svenska myndigheter har sedan 1971 undanhållit sanningen om våra rättigheter.
Det är Socialstyrelsen som beslutar �
Det är förvaltningsdomstolen som skall besluta �
Det är Försäkringskassans sak att besluta �
Det egna landstinget skall avgöra�
Jag som minister kan inte uttala mig i enskilda ärenden �

Detta är en obetydlig del av det mönster som nackskadade – men förmodligen även ett antal andra skadegrupper – fått höra sedan 40 år när de undrar varför vård eller ersättningar uteblir. Läs mer >>>